Trip 1 ( Al Raha Beach Hotel )

IMG_20141225_160552.jpg

IMG_20141225_160552.jpg

IMG_20141225_162000.jpg

IMG_20141225_162000.jpg

IMG_20141225_161909.jpg

IMG_20141225_161909.jpg

IMG_20141225_161850.jpg

IMG_20141225_161850.jpg

IMG_20141225_161830.jpg

IMG_20141225_161830.jpg

IMG_20141225_161811.jpg

IMG_20141225_161811.jpg

IMG_20141225_161754.jpg

IMG_20141225_161754.jpg

IMG_20141225_161523.jpg

IMG_20141225_161523.jpg

IMG_20141225_161542.jpg

IMG_20141225_161542.jpg

IMG_20141225_161606.jpg

IMG_20141225_161606.jpg

IMG_20141225_161628.jpg

IMG_20141225_161628.jpg

IMG_20141225_161652.jpg

IMG_20141225_161652.jpg

IMG_20141225_161727.jpg

IMG_20141225_161727.jpg

IMG_20141225_160941.jpg

IMG_20141225_160941.jpg

IMG_20141225_161004.jpg

IMG_20141225_161004.jpg

IMG_20141225_161350.jpg

IMG_20141225_161350.jpg

IMG_20141225_161431.jpg

IMG_20141225_161431.jpg

IMG_20141225_161443.jpg

IMG_20141225_161443.jpg

IMG_20141225_161459.jpg

IMG_20141225_161459.jpg

IMG_20141225_160505.jpg

IMG_20141225_160505.jpg

IMG_20141225_160712.jpg

IMG_20141225_160712.jpg

IMG_20141225_160734.jpg

IMG_20141225_160734.jpg

IMG_20141225_160850.jpg

IMG_20141225_160850.jpg

IMG_20141225_160922.jpg

IMG_20141225_160922.jpg

IMG_20141225_154319.jpg

IMG_20141225_154319.jpg

IMG_20141225_154443.jpg

IMG_20141225_154443.jpg

IMG_20141225_160427.jpg

IMG_20141225_160427.jpg

IMG_20141225_160447.jpg

IMG_20141225_160447.jpg